1. LEPINGU OBJEKT
1.1. Vastavalt Lepingu tingimustele võtab „Reisikorraldaja“ endale kohustuse korraldada „Turistile“ turismireisi valitud marsruudil, lepingu p 2. alusel.
1.2. Käesoleva Lepingu mõistes on „Turist“ - füüsiline isik, kes sõlmib Lepingu turismireisile ettevõttega DIVEEST OÜ. Teisi isikuid, kes „Turisti“ palvel on lisatud turismireisile (turismigrupp või pereliikmed) peetakse reisi lahutamatuteks osalejateks.
1.3. Juhul, kui „Turist“ lisab lepingusse teisi isikuid, kes lähevad turismireisile selle Lepingu alusel, siis
käesoleva Lepingu tingimuste kohaselt kannab ta vastutust iga isiku eest, samuti võtab „Turist“ endale kohustuse teavitada neid isikuid käesoleva Lepingu tingimuste ja teenuse saamise kohta.
 
2. REISIBÜROO JA REISIKORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Reisikorraldaja võtab endale kohustuse korraldada reisi, mis vastab täielikult turismiteenuse pakkumisele, vastavalt käesoleva Lepingu p 2. Turismiteenuse pakkumine sisaldab:
2.1.1. viisa tellimine ja saamine; „Reisibüroo“ ei kanna vastutust ja ei anna selgitusi, kui saatkond või konsulaat ei anna välja viisat;
2.1.2. lennukipiletite tellimine, broneering ja ostmine;
2.1.3. hotellikohtade tellimine, broneering ja ostmine;
2.1.4. transfeer (sisaldab „Turisti“ ja teiste Lepingus reisist osavõtjateks nimetatud isikute transporti lennujaamast hotelli ja hotellist lennujaama);
2.1.5. „Turisti“ soovil eraldi ekskursiooni korraldamine lisatasu eest, kui ekskursioon ei ole lisatud reisi hinda.
2.1.6. teabe ettevalmistamine valitud riigi kohta;
2.1.7. võimalikud on ka muud teenused, mis on vajalikud „Turistile“ konkreetsel reisil, lisatasu eest;
2.2. „Reisibüroo“ annab „Turistile“ teavet:
2.2.1. kõige kohta, mis on seotud valitud turismireisiga:
2.2.1.1. peatuse ja ümberistumise aeg ja koht, samuti transpordiliik, mille abil toimub liikumine;
2.2.1.2. reisikorraldaja vastavas riigis asuva esindaja (töötaja või partner reisibüroo) aadress ja telefoninumber kuhu võib pöörduda abi saamiseks hädaolukordades, samuti telefoninumber, millega võib hädaolukorras ühendust võtta reisibürooga või reisikorraldajaga, kui vastavas riigis puudub reisikorraldaja esindajat (töötajat või partner reisibürood).
2.2.1.3. teavet võimalike riskide kohta, mis võivad ohustada „Turisti“ või teiste Lepingus sätestatud isikute tervist, samuti teavet nõuete kohta, mida peab järgima reisides vastavas riigis või viibides seal.
2.2.2. Enne Lepingu sõlmimist – selle turismireisi Lepingu lõpetamise korrast ja muudatuste tegemisest Lepingu tingimustes.
2.2.3. Viivitamatult järgmistest muudatustest - juhul, kui muutub turismireisi hind, väljasõidu ja saabumise kuupäevad, turismireisi tühistamine ja selle võimalik asendamine, samuti muud muudatused, mis ei ole sätestatud Lepingu tingimustes.
2.3. Peale kõikide vajalike dokumentide vormistamist, anda need „Turistile“, samuti vastavalt Lepingu tingimustega teiste Lepingus nimetatud isikute turismireisi jaoks vajalikud dokumendid.
2.4. „Reisibüroo“ võib „Turisti“ soovi korral tegutseda vahendajana ja korraldada „Turisti“ ja teiste Lepingus nimetatud ja turismireisist osa võtvate isikute tervisekindlustust või teavitab kindlustusfirmade ja tingimuste kohta, mille alusel toimub kindlustus turismireisi ajal.
2.5. Ettenägematute asjaolude või ületamatute takistuste puhul, mis on tekkinud „Reisibüroost“, „Reisikorraldajast“, „Turistist“ või teiste isikute Lepingus nimetatud isikutest mitteolenevatel põhjustel on „Reisibürool“ õigus:
2.5.1. loobuda käesolevas Lepingus nimetatud teenustest, pakkudes „Turistile“ samaväärseid või kõrgema kvaliteediga teenuseid;
2.5.2. muuta turismireisi hinda, vastavalt Lepingu p. 2.11. tingimustega.
2.5.3. tühistada turismireisi, tagastades „Turistile“ kogu turismireisi eest saadud summa; Ühe eelmainitud asjaolu tekkimisel on „Turistil“ õigus valida, millise käesoleva Lepingu p. 2.5. toodud alternatiivi ta valib. Valides mis tahes käesoleva Lepingu p. 2.5. toodud alternatiivi, valib „Turist“ sama alternatiivi teistele Lepingus nimetatud isikutele, kes on vastavalt Lepingule lisatud turismireisi.
2.6. „Reisibürool“ on õigus loobuda käesoleva Lepingu tingimustest ja tühistada turismireis, kui „Turist“ ei ole õigeaegselt (vastavalt Lepingu p 3.6. sätestatud tingimustega) maksnud kõiki kulusid turismireisi eest. Sellel juhul jätab „Reisibüroo“ endale õiguse kinni pidada turisti poolt tasutud summa, et katta „Reisikorraldajale“ tekkinud kahjud.
2.7. Hädaolukorras on Reisikorraldajal õigus muuta väljasõidu kuupäeva, kellaaega ja kohta, planeeritud ürituste ja ekskursioonide aegu jne, turismireisis eelnevalt kokkulepitute asemel, samuti turismireisi hinda, kui hädaolukord on tekkinud Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel. „Reisibüroo“ võtab endale kohustuse viivitamata teatada „Turistile“ nendest asjaoludest, samuti tagab „Reisibüroo“ „Turistile“ järgmised võimalused:
2.7.1. tutvuda turismireisi lisatingimustega või muutustega ja võtta need vastu;
2.7.2. taotleda teenuse asendamist samaväärse või kõrgema kvaliteediga teenusega, kui Reisikorraldajal on võimalus seda tagada;
2.7.3. „Reisibürool“ on õigus ühepoolselt taganeda Lepingu täitmisest, makstes „Turistile“ välja tema poolt vastavalt sõlmitud Lepingu tingimustega makstud summa, samuti kliendi dokumenteeritud jooksvad kulud, mis tekkisid seoses tema viibimisega teenuse saamise kohas. „Turist“ kohustub teatama „Reisibüroole“ tema poolt valitud Lepingu p. 2.7. nimetatud võimalusest 24 tunni jooksul alates teatise kättesaamisest.
2.8. Juhul, kui Leping turismireisile lõpetatakse „Turisti“ algatusel ei vastuta Reisikorraldaja lennukipiletite tagastamise eest täies mahus, mis toimub lennufirma vastavate eeskirjade järgi.
2.9. Reisikorraldaja ei kanna vastutust „Turisti“ eest, kui viimane reisi ajal iseseisvalt keeldus mis tahes tema poolt ettemakstud teenusest või üritusest, samuti juhul, kui „Turist“ iseseisvalt katkestas reisi. Seoses selle asjaoluga ei ole „Turistil“ õigust hüvitise saamisele.
2.10. Reisikorraldaja ei vastuta transpordi võimalike viivituste eest reisi ajal, kui nad on tekkinud Reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel (äärmuslikes olukorrad, liiklusummikud, viivitused piirivalve või tolli toimingutes, sõidukijuhi kohustuslik puhkus välismaal, õnnetus või kuritegu, samuti ületamatud asjaolud ja sellest tulenevad tagajärjed, samuti konkreetse väljalennu ja saabumise kuupäeva muutmine lennufirma poolt).
2.11. Reisikorraldajal on õigus muuta turismireisi hinda, kui kuni turismireisini on jäänud vähem kui 20 päeva ja kui muutuvad:
2.11.1. transpordivahendi kasutamisega seotud kulud (näiteks bensiini hind);
2.11.2. teenustasud, maksud ja muud samalaadsed teatud teenuste eest väljanõutavad maksed (nt lennujaamatasud, sadamatasud ja muud maksud);
2.11.3. valuuta kurss, mis on seatud vastavatele teenustele.
2.12. Reisikorraldaja kinnitab, et tal on olemas kõik vajalikud load, samuti kogemus turismiturul, et edukalt teha koostööd käesoleva Lepingus ettenähtud valdkonnas.
 
3. LEPINGU SÕLMIMINE JA „TURISTI“ KOHUSTUSED
3.1. Tagada, et „Turist“ ja teised käesolevas Lepingus nimetatud turismireisist osa võtvad isikud täidaksid käesoleva Lepingu tingimusi ning et neid teavitatakse teenuse osutamise tingimustest.
3.2. Õigeaegselt ja hiljemalt Lepingu p. 3.6. nimetatud tähtajal, maksma valitud reisi eest, vastavalt turismireisi tingimustega ja hinnaga.
3.3. „Turist“ võtab endale kohustuse esitada „Turismibüroole“ dokumendid, mis on vajalikud turismireisi vormistamiseks.
3.4. „Turist“ ja teised käesolevas Lepingus nimetatud turismireisist osa võtvad isikud, võtavad endale kohustuse õigeaegselt ilmuda eelnevalt kindlaksmääratud kohta ja täita turismireisi käigus Reisikorraldaja, Reisibüroo ja giidi esindaja põhjendatud nõudeid, samuti mitte häirida teisi turiste.
3.5. „Turist“ võtab endale kohustuse pidada kinni EV kehtivatest määrustest seoses täisealiste ja alaealiste isikute reisimisega välismaale, reisijateveo rahvusvahelistest eeskirjadest, pagasi transportimise korrast, piiri- ja tollikontrolli riiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest sissetoodavate ja väljaviidavate esemete osas, samuti avaliku korra eeskirjadest.
3.6. Leping loetakse sõlmituks ja reisitingimused aktseptituteks, kui „Turist“ on maksnud Reisikorraldaja poolt turismireisile kehtestatud hinna või on teinud ettemaksu järgmises korras:
3.6.1. mitte vähem kui 40% turismireisile kehtestatud hinnast Lepingu sõlmimise päeval;
3.6.2. ülejäänud summa - mitte hiljem kui 28 päeva enne turismireisi algust, st väljasõidupäeva;
3.6.3. kui „Turist“ palub täiendavaid teenuseid, mis suurendavad turismireisi hinda, ta maksab kogu summa lisateenuste eest päeval, kui ta palus lisateenuseid.
3.7. „Turistil“ on õigus maksta turismireisi eest kokkulepitud hinna enne tähtaegu, mis on sätestatud käesoleva Lepingu p. 3.6.1. - 3.6.3.
3.8. Juhul, kui „Turist“ rikub käesoleva Lepingu p. 3. sätestatud turismireisi eest maksmise tähtaegu, siis ta maksab trahviraha, mis on sätestatud käesoleva Lepingu p. 4.2.
3.9. „Turist“ ja teised käesolevas Lepingus nimetatud turismireisist osa võtvad isikud vastutavad oma isiklike asjade, dokumentide ja nende kehtivuse tähtaegade eest.
3.10. Turismireisi ajal võtab „Turist“ enda kanda vastutuse tema poolt kolmandale isikule tekitatud kahju eest (näiteks hotell rikutud inventari eest jne). Kui kahju tekitas alaealine isik, siis vastutab tekitatud kahju eest teda saatev isik, kes hüvitab kõik kahjud.
 
4. POOLTE VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
4.1. Pooled kohustuvad rangelt täitma käesoleva Lepingu tingimusi, käesoleva Lepingu tingimuste mittetäitmisel võtab süüdiolev pool endale kohustuse vabatahtlikult hüvitada kannatanud poolele kogu tekitatud kahju.
4.2. Lepingu lõpetamise korral turismireisile „Turisti“ algatusel, paneb „Reisikorraldaja“ „Turisti“ peale trahvi järgmises summas tema poolt väljamakstud rahasummast:
4.2.1. 20% käesoleva Lepingu p. 3.8. sätestatud turismireisi hinnast 28 päeva enne väljasõitu;
4.2.2. 70% käesoleva Lepingu p. 3. sätestatud turismireisi hinnast, kui väljasõidu päevani on jäänud vähem, kui 28 päeva, kuid mitte rohkem kui 14 päeva;
4.2.3. 100% käesoleva Lepingu p. 3. sätestatud turismireisi hinnast, kui väljasõidu päevani on jäänud vähem, kui 14 päeva;
4.2.4. Kui „Turist“ viivitab käesoleva Lepingu p. 3. sätestatud maksega, kuid Leping turismireisile ei ole tühistatud, maksab „Turist“ trahvi summas 0,1% võla summast iga viivitatud päeva eest.
4.2.5. Kui „Turist“ põhjendamatult loobub turismireisist Jõulude ja Uusaasta ajal, samuti reisist suusakuurortidesse või turismireisist individuaalse tellimuse alusel, ei tagasta Reisikorraldaja „Turistile“ tema poolt reisi eest tasutud summat ja „Turist“ kaotab õiguse nõuda selle summa tagasimaksmist.
4.3. Korraldaja ei vastuta „Turisti“ mitteilmumise eest kindlaksmääratud ajal reisile väljumise kohale ja ei võta endale kohustust oodata hilinevaid turiste. Kõik kulud, mis on seotud „Turisti“ hilinemisega, sealhulgas reisiaja pikenemisega ja mitteõigeaegse tagasitulekuga, maksab „Turist“ oma vahenditest.
4.4. Pooled on vabastatud vastutusest käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest, kui see mittetäitmine on tingitud ületamatute takistuste poolt, mis on tekkinud erakorraliste asjaolude tõttu ja mida Pooled ei saanud ette näha või vältida. Selliste asjaolude hulka kuuluvad vääramatud jõud. Nende ületamatute takistuste tagajärgi peab pool tõendama vastavate dokumentidega.
4.5. „Turistil“ on seadusaktides sätestatud korras õigus esitada kaebus „Reisibüroo“ või Reisikorraldaja poolt osutatud teenustele, mis otseselt on tekkinud „Reisibüroo“ või Reisikorraldaja hooletuse või tegevusetuse tulemusel. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Erimeelsuste korral on taotleja soovil võimalik läbi vaadata kohtus vastavalt EV kohtupidamisega.
 
5. LEPINGU KEHTIVUS
5.1. Lepingu jõustub selle allkirjastamise momendil ja kehtib momendini kuni pooled täidavad oma kohustused.
5.2. Kõik lisad, mis olid sõlmitud käesoleva Lepingu raames peetakse käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks.
5.3. Lepingu võib lõpetada ühepoolselt „Turisti“ algatusel, võttes arvesse käesoleva Lepingu p. 4.2. tingimusi.
5.4. Lepingu võib koheselt lõpetada ühepoolselt Reisikorraldaja algatusel, järgmistel juhtudel:
5.4.1. „Turist“ on rikkunud maksetähtaegu turismireisi eest;
5.4.2. „Turist“ võtab ette tegevusi, mis rikuvad Reisikorraldaja mainet;
5.5. Lepingut võib muuta või täiendada ainult poolte nõusolekul. Kõik Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning on käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks.
5.6. Leping on koostatud eesti keeles, kahes eksemplaris, üks eksemplar kummalegi poolele, iga käesoleva Lepingu eksemplaril on võrdne juriidiline jõud.
Keeldudes tervisekindlustusest, võtab klient endale täieliku vastutuse kõikide kulutuste eest, mis võivad tekkida haiguse ja/või õnnetusjuhtumi ja/või reisi tühistamise korral.